Idrottsrörelsen som demokratiskola.

Som en av landets ledande folkrörelser vill idrottsrörelsen göra en stor insats för människors upplevelse av och förståelse för demokrati.

Vi har även beslutat att vi inte bara vill erbjuda delaktighet och inflytande för de som idag finns inom idrottsrörelsen. Vi vill nå nya människor och bli fler. Som folkrörelse är vi även måna om att spegla landets befolkning och möjliggöra för alla som vill att ta del av föreningsidrotten.

Som en del i regeringens nationella initiativ ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” tilldelades Riksidrottsförbundet (RF) särskilda medel för arbete som främjar barns och ungas aktiva deltagande i föreningsdemokratin. Regeringen motiverade detta stöd utifrån idrottsrörelsen goda förmåga att ge barn och ungdomar praktisk erfarenhet av en levande föreningsdemokrati.

En del av de medel RF tilldelades har använts för att öka kunskapen om hur idrottsrörelsen kan utveckla arbetet med att inkludera barn och unga som vi idag tycks ha svårare att nå, med särskilt fokus på den socioekonomiska segregationens betydelse för detta arbete. En av våra främsta utmaningar är nämligen att det samhälle vi är en del av präglas av ökande ojämlikhet och segregation. I vår strävan att ta tillvara det engagemang och de initiativ som finns runt om i Sverige innebär ett allt mer segregerat samhälle att vi behöver hitta nya arbets- och förhållningssätt för att lyckas.

Uppdraget att ge oss mer kunskap, och därmed bättre förutsättningar att lyckas, gick till forskarna Andreas Linderyd och René León Rosales. I rapporten Idrottsrörelsen som demokratiskola – Interna och externa förväntningar i arbetet med inkludering och segregation identifierar de framgångsfaktorer att ta till vara i arbetet framåt. I mångt och mycket handlar det också om att utmana vår egen självförståelse i frågor om inkludering och delaktighet. Rapporten är på så vis ett mycket viktigt bidrag i idrottsrörelsens strävan att möjliggöra ett engagerat deltagande i föreningsdemokratin, både för nu aktiva och kommande generationer.

HÄR ÄR RAPPORTEN!

Bland annat så är Alvik Basket med i rapporten. Johanna Fredman, Ordförande Alvik Basket samt Martina Elliot, Kommunikationschef har blivit intervjuade och även 4 spelare.

Trevlig läsning!

David Gustafsson

Verksamhetsområdeschef, idrottsutveckling

Malin Träff

Ansvarig,
barn- och ungdomsidrott

Rulla till toppen